คำนวณ DSCR (ความสามารถในการชำระหนี้)
บาท
 
บาท
 
 
 
หมายเหตุ
DSCR คือ ค่าชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้
วิธีคำนวณ DSCR
DSCR = รายได้ต่อเดือน (บาท) / ภาระผ่อนชำระหนี้ (บาท)
โดยปกติธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่กำหนดให้มีอัตราส่วน 1.15–1.35 เพื่อให้แน่ใจว่ามีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง